Overzicht

Mondzorg kwetsbare ouderen

  • 25 januari 2022

Mondzorg zou integraal onderdeel moeten worden van de zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel, in opdracht van Zorginstituut Nederland.

Een goede mondgezondheid is van wezenlijk belang voor het algemeen welbevinden van ouderen. Toch zijn er in Nederland ruim 300.000 thuiswonende kwetsbare ouderen met een matige tot slechte mondgezondheid. Om (het risico op) mondproblemen zo klein mogelijk te houden is tijdige signalering en multidisciplinaire samenwerking tussen mondzorgverleners en eerstelijnszorgverleners noodzakelijk.

Scholing als randvoorwaarde
In de praktijk blijkt het geven van kwalitatief goede mondzorg niet eenvoudig en loopt men tegen diverse knelpunten aan. Mondzorgverleners ontbreekt het vaak aan kennis en vaardigheden om kwetsbaarheid te herkennen en ermee om te gaan. Eerstelijnszorgverleners (als huisartsen, wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners) beschikken over te weinig kennis en vaardigheden om mondproblemen te herkennen en hier preventief aandacht aan te besteden. Het belang van scholing voor betrokken zorgverleners is een belangrijke randvoorwaarde om te komen tot een goede mondzorg.

Meer informatie over:

het onderzoek naar mondzorg van kwetsbare ouderen