Overzicht

Samen Beslissen in het verpleegkundig domein

  • 30 mei 2022

Met de kadernotitie 'Samen beslissen in het verpleegkundig domein' beogen V&VN en Vilans Samen Beslissen explicieter zichtbaar te maken en te positioneren in het verpleegkundig onderwijs.

De notitie heeft als doel opleiders in het verpleegkundig domein (werkveld en schoolse omgeving) te informeren over de wijze waarop Samen Beslissen kan worden geïntegreerd in het initieel onderwijs en in vervolgopleidingen (mbo, hbo en wo). Daartoe wordt eerst stilgestaan bij het
begrip Samen Beslissen en de processtappen om tot Samen Beslissen te komen.

Rollen
Vervolgens wordt beschreven welke verschillende rollen verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten met betrekking tot Samen Beslissen in het zorgproces hebben, zoals die van primaire zorgverlener, besliscoach en deelnemer aan een interprofessionele samenwerking. Daarna wordt ingegaan op de samenhang tussen Samen Beslissen en andere belangrijke begrippen in het verpleegkundig onderwijs, zoals persoonsgerichte zorg, zelfmanagement, EBP. Doel is opleiders te inspireren om Samen Beslissen een plek te geven in het huidige en het toekomstige curriculum.

Meer informatie over:

de kadernotitie