Overzicht

Verpleegkundig specialist als Wzd-functionaris

  • 10 maart 2022

De verpleegkundig specialist kan goed de taak van de Wzd-functionaris op zich nemen, zo blijkt uit onderzoek.

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet Zorg en dwang (Wzd) van kracht, die met het uitgangspunt ‘nee, tenzij’ beoogt onvrijwillige zorg zoveel als mogelijk te voorkomen. De Wzd-functionaris heeft in het kader van deze wet de taak toe te zien op de inzet van de minst ingrijpende vorm van onvrijwillige zorg. De wet wijst hiervoor een ter zake kundige arts, een gezondheidszorgpsycholoog of orthopedagoog-generalist aan.

Pilot
In het kader van de beweging Radicale Vernieuwing verpleeghuiszorg (RVV) hebben drie zorgorganisaties, samen met beroepsvereniging V&VN VS, een pilot opgezet om de inzet van de verpleegkundig specialist als Wzd-functionaris te onderzoeken. In de pilot wordt de verpleegkundig specialist binnen drie verpleeghuizen experimenteel ingezet als Wzd-functionaris, onder mandaat van een ter zake kundige professional.

Aanpassing wet
Uit onderzoek van de HAN, University of applied sciences (van het lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening en het Platform Zorgmasters) blijkt dat de verpleegkundig specialist deze rol goed op zich kan nemen. Deze conclusie is voor V&VN aanleiding om bij het kabinet en Tweede Kamer te pleiten voor een aanpassing van de wet.

Meer informatie over:

het HAN-onderzoek

de betrokkenheid van RVV