Overzicht

Samenwerking rondom examinering in de zorg

  • 28 oktober 2021

Binnen de regio Midden Nederland slaan ROC Midden Nederland, Het Hoornbeeck College, MBO Amersfoort en MBO Utrecht de handen ineen om te komen tot een gemeenschappelijke kwaliteitsstandaard voor examinering.

De laatste jaren is het inspectietoezicht op de examinering in mbo-opleidingen fors aangescherpt. ROC’s leggen verantwoording af over de deugdelijkheid van het examenproces. Dit geldt zowel voor de schoolexamens als de praktijkexamens. De beoordelaar is verantwoordelijk voor de zorgvuldige afname van het examen én de objectieve en betrouwbare beoordeling van de student.

SPOC voor examinatoren
Objectief en eenduidig beoordelen is een vak apart. Scholing en training van examinatoren is essentieel voor een betrouwbare afname van examens. Om de deskundigheid van de huidige en toekomstige examinatoren te vergroten, gaan de vier ROC’s vanaf schooljaar 2021-22 samenwerken in het aanbieden van een small online private course (SPOC), voor de training van examinatoren in de zorg.

Kwaliteitsstandaard
De examinatoren worden zo opgeleid tot eenzelfde kennis- en kwaliteitsniveau. Het voordeel van deze samenwerking is dat alle zorgorganisaties, waar deze scholen binnen de regio mee samenwerken, eenduidig en met eenzelfde kwaliteitsstandaard worden geëxamineerd.

Meer informatie over:

de samenwerking rond de examinering