Interview

Dilemma's rond werkplekleren en BPV

Dilemma's rond werkplekleren en BPV

Sinds 2001 voert de leerstoel Curriculumtechnologie voor Beroep en Bedrijf aan de Universiteit Twente, in samenwerking met het IVLOS aan de Universiteit Utrecht en Stoas Onderzoek te Wageningen, een onderzoeksprogramma uit naar het leerpotentieel van de werkplek. Professor Wim Nijhof (Universiteit Twente) is voorzitter van dit programma. Het wordt gesubsidieerd door NWO (de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) en zal rond kerst 2005 worden afgerond. Cindy Poortman is promovendus binnen dit programma en voert één van haar deelstudies naar BPV leren in de zorgsector uit. Loek Nieuwenhuis voert, samen met Marianne van Woerkom van de Universiteit van Tilburg, een meta-analyse uit en begeleidt een andere promovendus die betrokken is bij dit programma bij Stoas Onderzoek. Anja Heida en Jan Mistrate Haarhuis hadden een gesprek met de twee onderzoekers die geprobeerd hebben op basis van de opgebouwde expertise antwoorden te formuleren op de vragen rond het thema BPV. Vragen over werkplekleren in het kader van BPV hebben vaak het karakter van dilemma's omdat enerzijds de eindtermen gerealiseerd moeten worden terwijl het werkproces anderzijds eerder op productie dan op leren gericht is. Aan de hand van een aantal vragen worden de dilemma's verder toegelicht.

In dit artikel

Sturen of loslaten
Vakmanschap versus flexibiliteit
Specifieke ervaringen versus landelijk vergelijkbare competenties
Parallelle of seriële rationaliteit
BOL versus BBL
Acquisitie versus participatie
Literatuurreferenties

Noten

 1. Zie Colo i.s.m. Teerling, (2002)
 2. Zie bijvoorbeeld het proefschrift van BolhuisPoortvliet & Snoek (1996)
 3. Boreham, Ramurçay & Fischer (2002)
 4. Het begrip doelrationaliteit is elders verder uitgewerkt: Nieuwenhuis (2003).
 5. Zie Den Boer en Jellema (2002)

 

Literatuurreferenties

 1. Bolhuis-Poortvliet, G.A. van & Snoek, J.P.A. (1996). Reflecteren op stage-ervaringen.Utrecht: APS (dissertatie)
 2. Borghans, e.a. (2000) in Heijke et al, De Web tussen vraag in aanbod. Zoetermeer: Stuurgroep evaluatie WEB, 2001.
 3. Boreham, N. Ramurçay, R. & Fischer, M. (eds.; 2002) Work process knowledge. London/New York: Routledge.
 4. Brandsma, J. (red, 2001), Leren kwalificeren, de inhoudelijke aansluiting van beroepsonderwijs en educatie op de maatschappelijke vraag. Zoetermeer: Stuurgroep Evaluatie WEB/OCW.
 5. Colo, i.s.m. Teerling, L., Kwaliteitsverbetering van de BPV vanuit een competentiegericht referentiekader. Zoetermeer, 2002.
 6. Den Boer, P.R. & Jellema, M.. Duaal of niet duaal, is dat de kwestie? Wageningen: STOAS onderzoek, 2002.
 7. Heijke et al, De WEB tussen vraag en aanbod. Zoetermeer: Stuurgroep evaluatie WEB, 2001.
 8. Lave, J.& Wenger, E. (1991) Situated learning: legitimate peripheral participation. Cambridge: Cambridge University Press.
 9. Meijers, F. (1995). Arbeidsidentiteit. Studie- en beroepskeuze in de post-industriële samenleving. Alphen aan de Rijn: Samson HD Tjeenk Willink.
 10. Nieuwenhuis, L.F.M. (2004) Parallelliteit van leren en werken. In: Streumer, J. & Klink, M. van der (red.) Leren op de werkplek. Den Haag: Reed Business Information.
 11. Sociaal-Economische Raad, Flexibiliteit in leerwegen, Den Haag: SER, 1999.
 12. Stuurgroep evaluatie WEB, De WEB: naar eenvoud en evenwicht, Zoetermeer: Stuurgroep evaluatie WEB, 2001.
 13. Sfard, A. (1998). On two metaphors for learning and the danger of just choosing one. In: Educational researcher, 27, nr. 2, pp. 4-13.