Onderwijs en Gezondheidszorg
September 2015, Jaargang 39, Nummer 5, pp. 17-20

Leerpraktijk

Vormgeven aan externe validering van het afstudeerniveau in het hbo: een gezamenlijke onderneming

Vormgeven aan externe validering van het afstudeerniveau in het hbo: een gezamenlijke onderneming

De afgelopen jaren zijn er, door zowel de samenleving als door de politiek, zorgen geuit over de kwaliteit van de diploma’s binnen het hoger beroepsonderwijs. Als gevolg daarvan wordt er veel waarde gehecht aan het extern valideren van de examenkwaliteit in het hbo. Als enige twee aanbieders van opleiding Toegepaste Gerontologie in Nederland geven Fontys Hogescholen en Hogeschool Windesheim hier sinds de start van die opleiding gezamenlijk vorm en inhoud aan. Vanaf collegejaar 2015-2016 zullen beide hogescholen daarnaast ook met een gemeenschappelijk beoordelingsformulier gaan werken. Deze leerpraktijk doet verslag van de concrete invulling van deze samenwerking en geeft een reflectie op de ervaringen.

Literatuur

  • HBO Raad. (2012). Vreemde ogen dwingen. Eindrapport commissie externe validering examenkwaliteit hoger beroepsonderwijs. Geraadpleegd van http://www.vereniginghogescholen.nl/
  • HBO Raad. (2014). Beoordelen is mensenwerk. Bevindingen over de wenselijkheid en mogelijkheid van een gezamenlijk protocol voor het beoordelenvan (kern)werkstukken. (Eindrapport expertgroep protocol in opdracht van de vereniging hogescholen.). Geraadpleegd van http://www.vereniginghogescholen.nl.
  • Inspectie van het Onderwijs. (2003). Zicht op toetsen. Toetsing en examinering in het hoger onderwijs: De stand van zaken. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.
  • Inspectie van het Onderwijs. (2006). De betrouwbaarheid van getuigschriften. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.
  • Inspectie van het Onderwijs. (2009). Boekhouder of wakend oog? Verslag van een onderzoek bij examencommissies in het hoger onderwijs over de garantie van het niveau. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.
  • Schoenmakers, E., Harps, A, & Van Duuren, H. (2015). Een jong profiel voor een ouder wordende maatschappij: Beroeps- en competentieprofiel van de toegepast gerontoloog. Forthcoming.