Leerpraktijk

Zingeving in Zorg
Zingeving vanuit levensbeschouwelijk en cultureel perspectief

Zingeving in Zorg

Deze toolkit beschrijft het vergroten van de gevoeligheid (attitude) en vaardigheid op het gebied van 'zingeving'. Bij zingeving gaat het om het zoeken naar en invulling geven aan betekenis (zin), doel en nut van het leven (Leeuwen et al., 2011). Concreet betekent dit dat je zin of betekenis geeft of ontleent aan bijvoorbeeld taak en rol in gezin of werk, levensovertuiging of verbondenheid met bevolkingsgroepering. Zingeving van de zorgvrager wordt gevoed vanuit zijn levensbeschouwelijke en culturele achtergrond. Er wordt in dit kader ook wel gesproken over aandacht voor de spiritualiteit van de zorgvrager (Jochemsen et al., 2002). Vanuit een holistische visie op de mens en verpleegkunde zou de verpleegkundige aandacht moeten besteden aan de zingeving van de zorgvrager. Deze toolkit wil een handreiking daartoe bieden.

Referenties

Een lijst met referenties is op te vragen bij de auteurs.