Onderzoek

Contact maken met een patiënt met psychogeriatrische problematiek

Contact maken met een patiënt met psychogeriatrische problematiek

Tijdens de masteropleiding Advanced Nursing Practice (M ANP) bij de Hogeschool Rotterdam onderzoeken studenten het eigen handelen door het maken van uitvoerige en gedetailleerde casestudies. De opdracht casestudie bestaat uit een narratief gedeelte (de casus) waarin de feitelijke gebeurtenissen beschreven worden zoals de student deze heeft ervaren in haar zorgverlening met de patiënt. Hierna volgt het beschouwende deel (de analyse), waarin de student de thema's bespreekt die betrekking hebben op het verpleegkundig handelen in het contact met de patiënt. Dit artikel is een weergave van een casestudie met de vraag: ‘Hoe kan de begeleiding van een depressieve dementerende patiënt vorm krijgen die in de werkelijkheid leeft van een waan en dwangmatig roepgedrag vertoont?’.

Literatuur

1. Argos (2009.) Richtlijn psychiatrische functiestoornis, richtlijn -01540- richtlijnen PMD. Op 30 december 2009 ontleend aan intranet http://msdbs01/iprova/iportal/Default.aspx
2. Baart, A. & Grijpdonck, M. (2008). Verpleegkunde en presentie. Een zoektocht in dialoog naar de betekenis van presentie voor verpleegkundige zorg. Den Haag: LEMMA
3. Bakker, T.J.E.M. (2000). Palliative care in chronic psycho- geriatrics: A case study. Patient education and counseling 41,107–113
4. Bloemendaal, I., Albers, D., De Kroon, S. & Dekker A. (2009) Taakverschuiving bij de medische zorg vanuit het verpleeghuis. Utrecht: Prismant.
5. Broek, E. & Kooreman, J. (2003). Geen zin meer in het leven. In B. Miesen, M. Allewijn, C. Hertogh, F. Groot de & M. Wetten van (red). Leidraad psychogeriatrie, deel A scherper zien (p218–245) Houten: Bohn Stafleu Van Loghum
6. Lange, J. de (2004). Omgaan met dementie. Het effect van geïntegreerde belevingsgerichte zorg op adaptatie en coping van mensen met dementie in verpleeghuizen; een kwalitatief onderzoek binnen een gerandomiseerd experiment. Academisch proefschrift. Erasmus Universiteit Rotterdam
7. NIVEL (2006) Richtlijn het begeleiden van mensen met dementie die depressief zijn. nivel/Rivas 30 december 2009 ontleend aan http://www.venvn.nl/OverVVN/Vereniging/CommissieLegitimeringRichtlijnen/tabid/1852/Default.
8. Reedijk, B. (2003) Illusies, hallucinaties en wanen, leven in een andere werkelijkheid. In B. Miesen, M. Allewijn, C. Hertogh, F. Groot de & M. Wetten van (red.), Leidraad psychogeriatrie, deel A scherper zien (p358–380) Houten: Bohn Stafleu Van Loghum
9. Rohlof, H., Groeneberg. M & C. Blom (1999). Vluchtelingen in de GGZ. Utrecht: Pharos
10. V&VN (2008) Richtlijn Omgaan met gedragsproblemen bij patiënten met dementie (niet-medicamenteuze aanbevelingen) Richtlijn voor verpleegkundigen en verzorgenden Nijmegen
11. Op 31 december ontleend aan http://venvn.nl/Portals/20/publicaties/RichtlijnOmgaanMetGedragsproblemenBijDementie.