Overige

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking

Uit onderzoek blijkt dat een behoorlijk aantal studenten in het hoger onderwijs een of meer functiebeperkingen heeft. Dit varieert van dyslexie tot ernstige lichamelijke of psychische problemen. De overgrote meerderheid van deze studenten maakt de beperking niet kenbaar en wil als gewone student een opleiding volgen. Veel studenten worden ook niet belemmerd in hun studie. Voor een aantal studenten is de functiebeperking echter wel belemmerend voor het volgen van het onderwijs. Zij hebben vaak extra ondersteuning en begeleiding nodig om de opleiding succesvol te kunnen afronden. In dit artikel wordt een beeld gegeven van de omvang van de problematiek, de knelpunten waar deze studenten tegenaan lopen en de wijze waarop onderwijstellingen hiermee om kunnen gaan. Hierbij wordt uitgegaan van de situatie in het hbo. Het lijkt aannemelijk dat veel zaken vertaald kunnen worden naar het mbo.

In dit artikel

Functiebeperkingen
Gevolgen voor de studie
Wettelijk kader
Mogelijkheid tot ondersteuning
Tot slot

Noten

  1. Verwey-Jonker Instituut, drs. Esther Plemper, Studeren met een handicap in 2005