Overige

Anders leren: op zoek naar nieuwe vormen

Anders leren: op zoek naar nieuwe vormen

De gezondheidszorg is voortdurend in beweging bij het zoeken naar nieuwe behandelingen die leiden tot genezing of een langere overleving. Dit heeft tot gevolg dat de behandelingen intensiever worden en de bijwerkingen steeds complexer. Deze continue veranderingen eisen steeds nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden van verpleegkundigen en vragen om een permanente professionele ontwikkeling.

Het Opleidingsinstituut van het Erasmus MC biedt onderwijs aan op vraag van interne en externe opdrachtgevers. Vanwege landelijke en regionale ontwikkelingen hebben opdrachtgevers steeds grotere behoefte aan een snelle manier om hun verpleegkundigen op maat te kwalificeren. De continue afstemming tussen vraag en aanbod die hiervoor nodig is, vereist dat deze opdrachtgevers dicht bij het proces van opleiden en leren zijn betrokken. Ontwikkeling en aanbod van onderwijs dat aansluit op de vraag, vragen om opleidingskundige en onderwijskundige veranderingen in het aanbod van onderwijsproducten door het Opleidingsinstituut. Bovendien is het belangrijk dat het praktijkveld mede verantwoordelijk wil en kan zijn voor het resultaat. Een nauwe aansluiting op het onderwijs tot basisverpleegkundige biedt betere doorstroom- en instroommogelijkheden.

Het Opleidingsinstituut staat voor de uitdaging te anticiperen op deze ontwikkelingen en te innoveren. Enerzijds om de positie als aanbieder van kwalitatief hoogwaardig onderwijs te behouden, anderzijds deze te versterken. Gezien de aard van de huidige verpleegkundige vervolgopleidingen kan productverbetering c.q. vernieuwing alleen tot stand komen in samenwerking met het praktijkveld.

Hiertoe is in het Opleidingsinstituut het project 'Anders Leren' gestart. Dit artikel beschrijft het verloop van het project tot nu toe en kijkt terug op gemaakte keuzes.

In dit artikel

Aanleiding
Doelstelling van het project
Beoogde resultaat
Projectstructuur
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Fase 6
Conclusie