Overige

Duaal leren als verbindende schakel

Duaal leren als verbindende schakel

Dit artikel beschrijft een nieuw opgezet duaal traject hbo-v als voorbeeld van een actuele onderwijspraktijk, waarin buitenschools- of werkplekleren structureel en inhoudelijk geïntegreerd is in het totale curriculum. Deze integratie blijkt noodzakelijk omdat het traditionele onderwijs, dat zich meestal beperkt tot één context, niet meer voldoet aan de eisen die in een kennissamenleving worden gesteld. Deze kennissamenleving vraagt om zogenaamd ‘nieuw leren’. ‘Nieuw leren’ is leren waarin de nadruk ligt op actieve kennisconstructie als een sociaal proces dat door de ‘lerende’ zelf wordt aangestuurd. Omdat dit ‘nieuwe leren’ beter aansluit op de kenmerken van het buitenschoolse leren wordt het onderwijs ‘uitgedaagd’ om meer contexten in leertrajecten te betrekken. In dit nieuwe leren wordt eveneens gestreefd om de ‘losse’ kennis en vaardigheden van voorheen te verbinden in geïntegreerde competenties.
In dit artikel geven we eerst aan waarom samenwerking met het werkveld een absolute voorwaarde is om dit ‘nieuw’ en competentiegericht leren in een duaal traject hbo-v vorm en inhoud te geven. (Blauwdruk, 2003)
Vervolgens beschrijven we hoe wij dit ‘nieuwe leren’ in het duale leertraject vorm hebben gegeven door de verbinding van binnen - en buitenschools leren. Dit alles om de ‘lerende’ beter in staat te stellen om dié competenties te verwerven die nodig zijn om als professional in een kennissamenleving adequaat te (blijven) functioneren.

In dit artikel

1.. Aanleiding nieuwe opzet
2.. Het ‘nieuwe leren’
3.. Voorwaarden om ‘nieuw‘ leren te realiseren
4.. Opzet van het duale leertraject in drie leerlijnen
5.. Assessment
6.. Begeleiding in de vraaggestuurde persoonlijke leerweg
Samenvatting
Noten
Literatuurreferenties

Noten

 1. Blauwdruk hbo-v Duaal. Een co-productie van drie Hogescholen en Zorginstellingen in Overijssel en Gelderland. Januari 2003.
 2. Saxion Hogescholen, Christelijke Hogeschool Windesheim, Adhesie GGZ Midden-Overijssel, Deventer Ziekenhuis, Gelre Ziekenhuis, Isala Klinieken, Meerkanten Ermelo, Mediant, Medisch Spectrum Twente, Streekziekenhuis Midden Twente, Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Zwolse Poort.
 3. Onderwijsraad, 2003 Advies nota Leren in samenspel
 4. Onderwijsraad (2002f). Verkenning: Leren in een kennissamenleving.
 5. Onstenk, J. (1999c). Het duale leertraject als krachtige leeromgeving. In K. Schlusmans, R. Slotman, C. Nagtegaal & G. Kinkhorst, Competentiegerichte leeromgevingen. Utrecht.
 6. Griffiths, T., Guile, D. (2003). A Connective Model of Learning: the implications for work process knowledge. In European Educational Research Journal. Vol. 2, number 1. Appendix 1: A Typology of Work Experience.
 7. Pool, A. e.a. (2001). Met het oog op de toekomst. Beroepscompetenties van hbo-verpleegkundigen. N.I.Z.W. Utrecht.
 8. De Bie, D. en J.de Kleijn.(2001) Wat gaan we doen. Het construeren en beoordelen van opdrachten. Houten
 9. Hendriks, P. e.a. 2001 HBO-competenties. Interne publicatie Saxion Hogescholen. Enschede
 10. Advies nota 2003 Advies nota Leren in samenspel
 11. Benner, P. From novice to expert. California, Addison-Wesley Publishing Company, 1984
 12. Advies nota 2003 Advies nota Leren in samenspel

Literatuurreferenties

 1. Benner, P. From novice to expert. California, Addison-Wesley Publishing Company, 1984
 2. De Bie , D. en J.de Kleijn.(2001) Wat gaan we doen. Het construeren en beoordelen van opdrachten. Houten
 3. Blauwdruk hbo-v Duaal. Een co –productie van drie Hogescholen en Zorginstellingen in Overijssel en Gelderland. Januari 2003.
 4. Griffiths, T., Guile, D. (2003). A Connective Model of Learning: the implications for work process knowledge. In European Educational Research Journal. Vol. 2, number 1. Appendix 1: A Typology of Work Experience.
 5. Onderwijsraad, 2003 Advies nota Leren in samenspel
 6. Onderwijsraad (2002f). Verkenning: Leren in een kennissamenleving.
 7. Onstenk, J. (1999c). Het duale leertraject als krachtige leeromgeving. Uit: K. Schlusmans, R. Slotman, C. C. Nagtegaal & G. Kinkhorst, Competentiegerichte leeromgevingen. Utrecht.
 8. Pool, A. e.a. (2001). Met het oog op de toekomst. Beroepscompetenties van hbo-verpleegkundigen. N.I.Z.W. Utrecht.
 9. Vermunt, J. (1997) Leeractiviteiten van studenten. In G.ten Dam, H.van Hout, C. Terlouw, en J. Willems (red.) Onderwijskunde hoger onderwijs. Assen; Van Gorcum.